NARF
Norges autoriserte regnskapsførers bransjeorganisasjon.

Stortinget
Behandling av politiske saker.

Finansdepartementet
Informasjon fra finansdepartementet om statsbusjettet, skatter og avgifter etc.

regjeringen.no
Portal for regjeringen og departementene.

Økokrim
Økokrims oppgaver er å bekjempe økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Oslo Børs
Aksjekurser og indekser.

NAV
Informasjon om arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte etc.

Rikstrygdeverket
Trygderettigheter – informasjon om regler og satser. Brosjyrer og blanketter.

Brønnøysundregistrene
Foretaksopplysninger, heftelser, blanketter, priser etc.

AltInn
Internettportal for elektronisk innrapportering fra næringslivet til det offentlige.

Lovdata
Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.

Kredittilsynet
Blant annet informasjon om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

Skattedirektoratet
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegning, publikasjoner.

Toll- og avgiftsdirektoratet
Regler om toll og avgift, tollsatser, omregningskurser, småbåtregisteret.

Norges Bank
Valutakurser etc